Diagnoza i terapia pedagogiczna

Celem głównym każdej przeprowadzonej w moim gabinecie diagnozy  pedagogicznej przeprowadzonej z wykorzystaniem metod, technik i odpowiednich narzędzi badawczych jest optymalizacja procesu kształcenia  i wychowania.

Celami szczegółowymi są profilaktyka, terapia ale także prognoza – przewidywanie dalszego rozwoju określonych funkcji psychomotorycznych, poznawczych a przede wszystkim kształcenie pożądanych umiejętności. W ramach terapii podejmuję wszelkie specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Staram się stymulować i usprawniać rozwój  małej i dużej motoryki , wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach , eliminować niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje.

Planując terapię zawsze uwzględniam psychofizyczne cechy dzieci , ich własną aktywność oraz ciekawość i tendencję do naśladownictwa. Indywidualne potrzeby dziecka zależą od rodzaju i stopnia zaburzenia  ale  także  rozwoju emocjonalno-motywacyjnego.

 A ponieważ  każde dziecko jest inne - wymaga innego odziaływania dydaktyczno- terapeutycznego.

W pracy uwzględniam działania korekcyjne, kompensacyjne, terapeutyczne i relaksacyjne ponieważ jestem przekonana, że praca terapeutyczna musi wielostronnie oddziaływać na dziecko, angażować wiele zmysłów, narządy ruchu oraz emocje.
 

Mogę pomóc Twojemu dziecku:

wyrównać dysharmonie rozwojowe,
ułatwić opanowanie technik czytania i pisania,
pozbyć się zaburzeń emocjonalnych i   zaburzeń zachowania,
rozbudzić motywację do pracy,
rozwinąć umiejętności logicznego myślenia,
poprawić umiejętności skutecznego zapamiętywania,
wzbogacić słownictwo.