Diagnoza i terapia logopedyczna

Kompleksowe badanie rozwoju mowy oraz terapia logopedyczna ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Etap diagnozowania obejmuje wstępną obserwację  dziecka/osoby z zaburzeniami mowy w kategoriach zachowań słownych i pozasłownych.

Podczas rozmowy z rodzicami/opiekunami zwykle proszę o informacje dotyczące przebiegu ciąży, porodu, chorób przebytych przez dziecko, odżywiania, snu, rozwoju motorycznego, psychicznego, mowy (okresu pojawienia się jej zaburzeń), warunków środowiskowych.

W razie potrzeby proszę o wykonanie  badań dodatkowych : psychologicznych, neurologicznych, audiologicznych, otolaryngologicznych, laryngologicznych, foniatrycznych, ortodontycznych.

Zebrane informacje służą postawieniu diagnozy logopedycznej, czyli specjalistycznemu rozpoznaniu aktualnego stanu i ewentualnych zaburzeń czynności mowy.

Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

Prowadząc terapię podejmuję działania ukierunkowane  na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).
 

Oddziaływania te mają na celu:

usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
usuwanie zaburzeń mowy,
przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
korygowanie niewłaściwej wymowy głosek,
wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w izolacji, wyrazach, zdaniach i swobodnej mowie opowieściowej,
likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Pomogę Twojemu dziecku:

wzmocnić poczucie własnej wartości,
opanować prawidłowy tor oddechowy,
sprawnie wykonywać ćwiczenia narządu artykulacji (języka, warg, podniebienia miękkiego),
opanować sztukę poprawnej wymowy głoski w izolacji, sylabach, wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie, w wygłosie), zdaniach, opowiadaniu, w mowie spontanicznej,
zauważyć różnicę między artykulacją prawidłową, a nieprawidłową,
poszerzyć zakres słownictwa biernego i czynnego.

Problemy natury komunikacyjnej dotykają również osoby dorosłe. Jest wiele osób, u których wada wymowy nie została skorygowana w wieku dziecięcym, a można ją usunąć niezależnie od wieku. Trudności z komunikowaniem się u dorosłych przeważnie są następstwem urazów komunikacyjnych, udarów mózgu, guzów oraz procesów zwyrodnieniowych uszkadzających struktury systemu nerwowego, a co za tym idzie w konsekwencji powodują poważne zaburzenia mówienia i rozumienia.

W pracy z dorosłymi priorytetem jest dla mnie przede wszystkim zaufanie, konsekwencja oraz zaangażowanie. Bardzo istotne jest dla mnie zadowolenie pacjenta z efektów wspólnej pracy.

W pracy terapeutycznej najważniejszy jest dla mnie kontakt z pacjentem, jego otoczeniem oraz kompetentny dobór indywidualnych metod.