O mnie

Jestem pedagogiem z wieloletnią praktyką terapeutyczną.

Studia podyplomowe ukończyłam w zakresie logopedii oraz pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Aby wzbogacić swój warsztat pracy uzupełniam wiedzę na  licznych kursach oraz szkoleniach.

Prowadzę terapię dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksją, dysgrafią, dysortografiądyskalkulią.

Jako logopeda udzielam pomocy w zakresie jąkania, dyslalii, alalii, dysfazji, afazji, dyzartii.

Posiadam kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Moją pasją jest także kształcenie sprawności komunikacyjnych u dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

Pracuję również  z osobami dorosłymi w zakresie usprawniania mowy z elementami dykcji i emisji głosu.
 

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.”

Janusz Korczak