Oferta

W moim gabinecie oferuję kompleksową pomoc pedagogiczną i logopedyczną skierowaną do dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, mających trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności, doświadczających niepowodzeń przedszkolnych, szkolnych, zmagających się z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz  nadpobudliwością psychoruchową.
 

Diagnoza i terapia pedagogiczna

terapia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksją, dysgrafią, dysortografiądyskalkulią,
terapia ręki,
trening kontroli złości i umiejętności prospołecznych,
trening z metod skutecznego uczenia się,
trening ortograficzny z zastosowaniem mnemotechnik.

 
Diagnoza i terapia logopedyczna

kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i wszelkich wad wymowy,
terapia logopedyczna w zakresie:
• jąkania, afazji i dysfazji ,dysartrii,
• sygmatyzmu (nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych: ś, ź, dź, s, z, c, dz, sz, ż,  cz,dż),
• rotacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski: r),
• kappacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski: k),
• gammacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski: g),
• lambdacyzmu ( nieprawidłowa realizacja głoski: l),
• betacyzmu ( nieprawidłowa realizacja głoski: b),
• mowy bezdźwięcznej (wymawianie głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne np. g k),
opóźnionego rozwoju mowy,
terapia mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
terapia mowy dzieci z porażeniem mózgowym,
terapia mowy dzieci autystycznych.

 
Niezwykle zależy mi na tym, aby udzielana przeze mnie pomoc była pełna, profesjonalna i skuteczna. Staram się aby moi  podopieczni  i ich rodziny otrzymały pełne psychiczne oraz merytoryczne wsparcie dlatego w swojej ofercie mam też warsztaty i konsultacje dla rodziców.